Šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh

Lietuvos vardas etimologiškai, be abejones, sietinas su veiksmažodžiu lieti ir jo vediniais Pradžioje Lietuva buvo tik sritinis pavadinimas vienos "lietuvių" gyvenamos žemes Salio paskaitos II-jame Lituanistikos Instituto suvažiavime.

Welcome to Scribd!

Dramblys pro mikroskopą Mėgindami išnagrinėti ir atsekti žodžio "Lietuva "kilmę, iš karto susidursime su stiprokais tabu. Mums kliudys mūsų būdo kuklumas, nusistatymas neišeiti iš savo dabartinės valstybės ribų, neužgrobti, kas svetima, ir apskritai neapsijuokinti, besiekiant per toli. Tačiau mokslo srityje toks nusistatymas prilygs akių užsirišimui, prieš pradedant šaudyti. Kaip to išvengti, nenuklystant į fantazijas? Reikės nusikratyti asmeniško iš anksto susidaryto nusistatymo "už" ar "prieš" kokį nemalonų faktą ar teigimą.

Reikės prisiversti žiūrėti į praeityje pasitaikančius, kad ir garbingiausius ar skaudžiausius mums įvykius, vienodu šaltumu, nebandant jų nei paslėpti, nei išpūsti.

Visiško bešališkumo pasieksime tik tada, kai užmiršime viską, ką ligi šiol "tikrai" žinojome kas mums buvo kalama galvon nuo mokyklos suolo ir ką buvome priėmė, be kritikos.

Česlovas Gedgaudas. Mūsų Praeities Beieškant

Svarbiausia gi turime išsižadėti noro "ką nors įrodyti", ką mes patys iš anksto suplanavome. Tai būtų šventvagystė,- mūsų garbingos praeities niekinimas ir kraipymas ranka rankon su mūsų priešais.

Bešališkas tyrinėto jas pasižymi tuo, kad jis savo aptinkamos medžiagos neskirsto, nerūšiuoja į "gerą" ir "blogą", į priimtiną ir atmestiną. Jis yra faktų vergas, o ne jų žiaurus tironas; faktai veda jį kur norėdami, o ne tyrinėtojas juos stumdo, kur tinkamas.

Jisai seka dažnai vos beįžiūrimais senuolių pėdsaku, vingiais, nesipriešindamas ir nesirūpindamas, kur jie nuves, nes tik tuo keliu tegali surasti pamažu iškylančią tiesą. Lygiai taip pat niekas jau nebetiki sausu, scholastiniu nagrinėjimo metodu, kai autorius paskęsta nereikšmingų detalių milijone, iš kurių nesuseksi nei pradžios, nei galo kokios nors logiškos, minties,- o išpylęs keliasdešimt nuobodžių puslapių, staiga pareiškia: štai kas ir reikėjo įrodyti.

Kaip cirko fokusininkas, šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh stengiasi paskandinti žuvytę - norimą paslėpti didelės reikšmės faktą - neutralios dokumentacijos jūroje, kuri su tuo faktu nieko bendra neturi. Kol tyrinėtojas tik beria ir beria visą enciklopediją datų ir įvykių, jų nesurikiavęs ir neįvertinęs, jis tėra tik archyvaras - eruditas, o ne istorikas, nes nemoka suvaldyti savo atminties, kuri įsivyrauja išminties sąskaiton.

Pagaliau dar viena pasenusi priemonė, kada 20 amžiaus antroje pusėje griebiamasi gudriausių, painiausių, migločiausių filosofavimų tik retais protarpiais paremtų vienu kitu faktu. Tai kitas kraštutinumas lygiai nemoksliškas.

šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh dvejetainių parinkčių tipai

Vien iš to jau pastebime, jog kažkas netvarkoje, O juo daugiau ginčų su šaltiniais, tuo esame tikresni, kad vyksta bandymas ką nors nuslėpti. Be to, modernus pro istorikas jau nesiremia vien rašytais, kartais labai retais dokumentais. Jis kviečiasi pagalbon viską, kas tik įmanoma: gamtos ir gyvių evoliuciją, hidrografiją, hidronimiją, kalbotyrą, toponimiką, ekonomiką, senovės prekybą, susisiekimą, etnologiją, archeologiją, mitologiją, paleografiją, kartografiją, datavimą, pasirėmus ledynų amžių periodais,- arba ledynų metinėmis nuosėdomis, ar medžio kamienų metiniais žiedais, ar pagaliau pačiais moderniškiausiais metodais: molinių puodų magnetinės krypties analizė, pro istorinių židinių tokia pat analizė, anglies 14 radiacijos analizė ir t.

Laimingas, jei suranda kokį vedamą siūlą, ir visi faktai susiklosto, paaiškina, vienas antrą papildo.

šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh paaiškinti prekybą dvejetainiais opcionais

Jeigu ne, jei nors vienas fizinis veiksnys ar senovės šaltinių šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh nesiderina,- tyrinėtojas nulenkęs galvą grįžta prie rašomo stalo ir peržiūri visą darbą iš naujo, bandydamas nustatyti, kodėl atsirado prieštaravimas. Tokius mokslinio tyrimo dėsnius privalome taikyti ir šios knygos puslapiams, norėdami atstatyti nežmoniškai sujauktą ir iškraipyta, mūsų praeities istoriją, kuri, būdama visų seniausia, kliudo daugelio kitų veiksnių šališkumams.

Užsimojome ištirti vieną seniausių Baltų, kalbos šaknų, kalbos, kuri savo ruožu yra seniausia Europoje, - na, tai tirkime iš pagrindų, nieko nerūšiuodami nei praleisdami. Kitaip neapsimoka nė pradėti.

Nachricht fehlgeschlagen

Teisingai didžiuojamės savo kalbos senove, bet, susidūrus su to teigimo konkrečiais įrodymais, argi mums pritruks drąsos "iš praeities stiprybės pasisemti"? Galiausiai, apsiėmę tokį platų darbą, naudokime mūsų tyrimo objekto dydžiui pritaikytas priemones, nes jei imtume dramblį tyrinėti mikroskopu, geriausiu atveju rastume tik blusų O Lietuvos vardas tai mastodontas, kuris vos išsitenka Europos žemyne.

Jo kilmės iš Lietaukos raisto neišvesi, nors ir tokių bandymų būta. Jei metų Lietuvos ribose dar galima butų šiaip taip aiškinti tą vardą iš kokios pelkės ar upelio, tai susidursime su visišku fiasko, norėdami, kad tas pats upelis pateisintų LITOVIA vardą šiaurės Prancūzijoje. Be to, turime griežtai skirti tyrimo plotmes. Negalima juk suplakti Lietuvos tautos, Lietuvos vardo ir Lietuvos valstybės. Tai trys atskiros sritys, karta iš visai nieko bendra neturinčios.

Todėl jas čia atskirai paeiliui nagrinėsime. Laikas jau mums atsikratyti šablonų ir nemoksliškų mūsų istorijos traktavimų. Faktų tyrimo disciplinoje nepakanka paimti žiupsnelį senai žinomų citatų ir jas pavartoti žaliu pavidalu, nesurišant ir nepaaiškinant jų tiriamo objekto požiūriu. Faktas, sako Pirandello, yra lyg tuščias maišas: kad stovėtų, reikia jį prikimšti prasmės. Ligi šiol paprastai mūsose Lietuvos vardo kilmės atskleidimo žygį pradėdavome "nuo pečiaus".

O pečius visai dar nesenas,- tai Šv. Bruno apaštalavimo kronikos aukščiau paduota citata iš Kvedlinburgo metraščio užrašo metais. Kartais, magaryčioms, pateikiamas "net" ir Hipatijaus metraštis iš to paties laikotarpio m.

šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh kokia ateitis ir galimybės indijos akcijų rinkoje

Pastebėkime čia milžiniškos svarbos faktą: kiekvienos Europos valstybės oficiali istorija pradedama nuo jos krikšto! Atseit, pagonių istorija visiškai nesvarbi : ji mums tik akis gadintų Prancūzų istorija pradedama Kloviso krikštu m. Taip pat čekų, lenkų, Kijevo Rasos istorijas ištinka panašus likimas, nors, kaip toliau pamatysime, jų raidas atsekame neabejotinais dokumentais ligi žiliausios proistorės laikų. Ką ir bekalbėti apie mus, ilgiausiai Europoje išlikusius tariamais "pagonimis".

šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh akcijų pasirinkimo sandoriai draudžiami

Mus pavaizduojama atsiradusiais "iš nežinios" tryliktame amžiuje! Čia matome religinį tabu, pritaikytą praktikoje. Kas buvo anksčiau? Argi tai jau taip įdomu? Argi tai jau taip svarbu? Todėl mūsų tūkstantmetės istorijos pergamentai - runraščiai buvo vienuolių stropiai naikinami, o jų skaitymas ar net priminimas laikomas nuodėme.

šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh binarinis variantas binominis medis

Šitaip pavyko mus atkirsti nuo mūsų praeities. Tačiau Lietuvos vardo panaikinti nepavyko.

Šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh

Tam įrodyti turime išlikusių Vakaruose seniausių šaltinių, toli prašokančių tą nusibodusį Šv. Antrasis šaltinis: Letų sukilimas Belgijoje m. Trečiasis šaltinis: Pagal Ammianus Marcellinus, kairiajame Reino krante, taigi,- vėlesnių "frankų" teritorijoje, m.

Palyginkite slavų - Litovci, o ypač mūsų "vyčių" galūnę: Lietuvaičiai, senovės Liauda - Vyčiai. Ketvirtasis šaltinis: m. Čia pažymėtina, kad saksonais arba "sesnes" - sėsnomis buvo vadinami senprūsiai - Vakarų Prūsijos dešiniojo Reino kranto gyventojai. Prūsija tuomet tęsėsi pajūriais nuo Reino ligi Nemuno, ir vokiečiai tebevartoja tą Westpreussen pavadinimą.

šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh electrum btc fee

Penktasis šaltinis: 30 - čiai metų praslinkus, Letų teritorijoje, kairiajame Reino 10 krante, vyksta genocido tipo kautynės, aiškiai primenančios vėliau kryžiuočių naudosimą sistemą, kai jie žydinčias žemaičių, prūsų ir Sūduvos dalis išžudė ir išdegino, paversdami jas trakais. Tai burgundai veržėsi per Reiną į Prancūziją, iš jų gyvenamų vietovių Vokietijoje bei Šveicarijoje: "Jinai zovada pralekia trakų Trikes galulaukes, artėja prie rikio Riak krašto ir matydama tolyje išnykstančią Burgundijos sieną, maldauja savo palydovus Frankus - Plėškite deginkite, kairėje, dešinėje, dvylika mylių Gudvaldo Gudebald krašto".

Uploaded by

KrotechiIdos giesmė, posmai. Šis Šaltinis mums ypač įdomus tuo, kad viename sakinyje cituoja net tris deja, gana sudarkytus lietuviškus žodžius: a Trakai: kaip žinome, tai išdegintas miško - plotas. Kas svarbiausia, tie lietuviški žodžiai "savo vietoje",- jie ne tik neardo prancūzų optionshouse etrade apžvalga minties, bet jį papildo, paaiškina. Šeštasis šaltinis: Karolio Didžiojo laikais, m.

Jie ne tik atlaikė Burgundų spaudimą, bet nustūmė juos toli pietuosna, Rodano baseinan, o patys taip įsigalėjo Pareinyje, jog Karolio, jų vado, sostinė buvo ne Paryžiuje, o Aachene, ir jisai rinkosi iš jų pulkų savo asmens gvardiją; todėl iš jo archyvo turime pakankamai rašytos medžiagos jiems tiksliai apibūdinti.

Leudes, tvirtina šaltiniai, tai bajorai raiteliai, prisiekę ištikimai iki mirties ginti karalių, kuris užtai jiems skyrė žemes - dvarus nuosavybėn ligi gyvos galvos.

Šilko kelio prekybos sistemos verwaltungs gmbh Turinys Ale yaksho, žemė buvo aptverta tvora parduoti, vadinasi, taip lobis. Bula yra priežastis? Ale yaksho, žemė buvo aptverta tvora parduoti, vadinasi, taip lobis. Ženklo išregistravimas iš dalies Negaliojančios ar panaikintos registracijos. VPB oficialus biuletenis skelbiamas 2 kartus per mėnesį 10 ir 25 dienomis.

Jie buvo pilies sostinės karvedžio luitfred Liaudavarėdo valdomi, ir pagaliau jie buvo "frankai", t.

Panašūs medžiagos