Paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą

paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą

Nuolat įvedama naujų taisyklių, kuriomis siekiama reguliuoti prekių judėjimą per sienas ir užtikrinti saugą bei saugumą. Šiuolaikinės elektroninės muitinės aplinkos teisinis pagrindas — Sąjungos muitinės kodeksas 1 SMK. Pagal SMK 3 straipsnį muitinėms patikėta užtikrinti Europos Sąjungos ES ir jos gyventojų saugumą bei saugą, taip pat aplinkos apsaugą, prireikus glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, ir kartu išlaikyti pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos palengvinimo.

Vykdydamos šią funkciją muitinės, be kita ko, užtikrina daugiau kaip 60 ES ne muitų teisės aktų 2susijusių su konkrečia įvairių sričių, pavyzdžiui, sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, žuvininkystės ir žemės ūkio, rinkos priežiūros ir gaminių atitikties 3kultūros paveldo, politika, vykdymą prie ES išorės sienų. Šiais aktais nustatomos skirtingos su jautriausių prekių importu, eksportu ar tranzitu susijusios pareigos, kurios, kaip apskaičiuota, kasmet daro poveikį 39,7 mln.

Dėl tų pareigų verslininkams tenka didesnė duomenų teikimo našta, nes daugeliu atvejų, be muitinės deklaracijos, reikalaujama ir papildomų dokumentų.

kaip a galiu bti turtingas vien dien

Pastaraisiais metais pagreitį įgavo vieno langelio iniciatyvos, galinčios padėti visoje ES racionalizuoti prekių įforminimo pasienyje procesą. Vieno langelio sąvoka turi būti suprantama kaip skaitmeninis sprendimas, įvairioms valdžios institucijoms sudarantis sąlygas vykdyti elektroninės informacijos mainus tarpusavyje ir su ekonominės veiklos vykdytojais.

Venecijos deklaracijoje 5 pasiūlytas pažangus ES muitinės vieno langelio aplinkos diegimo ir jos teisinės sistemos kūrimo veiksmų planas. Ši idėja pakartota m. Šiam požiūriui pritarta m. Pirmojoje kas dvejus metus teikiamoje ES muitų sąjungos ir jos valdymo plėtojimo pažangos ataskaitoje 8 taip pat daugiausia dėmesio skirta Tarybos išvadose nurodytoms prioritetinėms sritims ir paskelbtas Komisijos planas toliau kurti ES muitinės vieno paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą aplinką.

Atsižvelgdama į šiuos prioritetus, m. Projektą kartu administravo Mokesčių ir muitų generalinis direktoratas ir Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas. Juo siekta sudaryti sąlygas muitinei automatiškai patikrinti, ar atlikti trys reguliuojamieji ne muitinės formalumai — kartu su muitinės deklaracija pateikiami atitikties įrodymai. Šiame savanoriškame bandomajame projekte iš pradžių dalyvavo penkių valstybių narių muitinių administracijos.

Dalyvaujančių valstybių narių skaičius išaugo nuo penkių iki devynių, o sistema taikoma daugiau politikos sričių. Šis bandomasis projektas buvo centralizuotas sprendimas, paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą dalyvaujančių valstybių narių poreikį kurti savo sprendimus ir taip padėjęs kurti masto ekonomiją.

Automatinis atitikties reguliuojamiesiems ne muitinės reikalavimams tikrinimo procesas padarė labai teigiamą poveikį verslo veiklai, nes visų pirma padėjo sumažinti administracinę naštą, sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir kovoti su nesąžininga veikla.

10 geriausių bendrovių, kurios priima „Bitcoin“ kaip mokėjimo metodą

Nepaisant to, kad bandomasis projektas buvo sėkmingas, norimą naudą bus galima gauti tik tuomet, jei prisijungs visos valstybės narės. Kai kurių projekte nedalyvaujančių valstybių narių muitinės ir kompetentingos institucijos partnerės toliau dirba fragmentiškai, o tai labai kliudo užtikrinti veiksmingą prekių įforminimo procesą. Šią padėtį dar labiau apsunkina besiformuojančios nacionalinės vieno langelio iniciatyvos, nes jos tebėra atsietos ir joms būdingos skirtingos sąlygos, kurias lemia esamos muitinės IT architektūros lygis, prioritetai ir išlaidų struktūra.

Mažai tikėtina, kad esamos problemos išsispręs nesiimant ES lygmens veiksmų, visų pirma todėl, kad atitinkami reguliuojamieji reikalavimai yra susiję su prekių judėjimu per seb kraken, taigi jų turi būti laikomasi ES mastu. Dėl COVID pandemijos dabar kaip niekad svarbu nustatyti tvirtesnį muitų sąjungos pagrindą, palengvinti muitinės formalumus ir ES ne muitinės formalumus ir taip padėti ekonomikai atsigauti.

Ekonomika – Vikipedija

Šiuo tikslu vis labiau skaitmeninant tarptautinei prekybai taikomus reguliuojamuosius muitinės formalumus ir Sąjungos ne muitinės formalumus valstybėms narėms atsiveria naujų galimybių gerinti skaitmeninį bendradarbiavimą. Vadovaujantis Pirmininkės U. Pagal vieną šios skaitmeninio bendradarbiavimo sistemos aspektą reguliavimo institucijoms tenka pareiga sudaryti sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams vienoje vietoje pateikti ir muitinės duomenis, ir ES ne muitinės duomenis, reikalingus prekėms įforminti.

Dėl to mažiau dubliuosis ekonominės veiklos vykdytojams taikomi reikalavimai ir jiems reikės mažiau laiko ir išlaidų atitikčiai tiems reikalavimams užtikrinti. Šis paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą yra pirmasis žingsnis įgyvendinant m. Toks požiūris taip pat pakartotas m. Kad būtų galima išspręsti nustatytas su prekių įforminimo procesu susijusias problemas visų pirma nepakankamo muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių veiklos koordinavimo ir fragmentiško sąveikumopasiūlymu bus siekiama trijų konkrečių tikslų: 1.

Nustatyti glaudesnio muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių bendradarbiavimo valdymo sistemą ir, kai naudinga ir tinkama, kurti sąveikius sprendimus Gerinti tarptautinėje prekyboje dalyvaujančių reguliavimo institucijų brent oil forex kodas praktiką, kad būtų galima taikyti labiau automatizuotus, elektroninius ir integruotus prekių įforminimo procesus.

Nustatyti duomenų derinimo sistemą ir sudaryti kartotinio duomenų naudojimo atliekant įvairius muitinės ir ne muitinės institucijų reikalaujamus tarptautinės prekybos formalumus sąlygas.

Šie tikslai bus pasiekti, jei bus remiamasi Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato vykdomu bandomuoju projektu ES CSW-CERTEX ir jei, nustačius teisinį pagrindą, jis taps privalomas visoms valstybėms narėms. Tai palengvins informacijos mainus ir padės sukurti muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių skaitmeninio bendradarbiavimo tvarkant tam tikrus reguliuojamuosius formalumus, su kuriais susijusius prekėms įforminti reikalingus duomenis ES elektroninėse sistemose teikia visos atitinkamos kompetentingos institucijos partnerės, sistemą.

Visapusiškai integruota ES reguliavimo aplinka duotų ES ilgalaikės naudos įvairiose srityse.

python poloniex

Jis taip pat papildo e. Pasiūlymas bus grindžiamas šiuo esamu bandomuoju sprendimu ir juo bus nustatyta, kad visoms valstybėms narėms privaloma naudotis šia sistema keičiantis duomenimis apie tam tikrus reguliuojamuosius formalumus, kuriuos tvarkydamos visos valstybės narės ES elektroninėse sistemose teikia atitinkamą prekėms įforminti reikalingą informaciją. Norimą naudą, susijusią su didesniu veiksmingumu, vykdymo užtikrinimu ir sukčiavimo atvejų bei klaidų mažinimu, šis projektas duos tik tuo atveju, jei jame dalyvaus visos valstybės narės.

Kaip nurodyta pirmame skirsnyje, aukšto lygio ES politikos tikslas yra sukurti ES muitinės vieno langelio aplinką laikantis platesnės Komisijos darbotvarkės, kuria siekiama paspartinti skaitmeninimą ir supaprastinti prekių įforminimo procesus. Šiomis aplinkybėmis ES muitinės vieno langelio aplinka atitinka tikslus, išdėstytus — m.

Ši iniciatyva taip pat atitinka Talino deklaraciją 16kurioje nustatyti tikslai užtikrinti, kad plačiosios visuomenės ir įmonių sąveika vyktų laikantis standartinio skaitmeninimo principo, ir vienkartinio duomenų pateikimo 17 bei standartinės sąveikos principai. Reikšminga šios srities naujovė buvo eIDAS reglamentas 18kuriuo visoje ES sukurta nauja teisinė elektroninės atpažinties, parašų, spaudų ir dokumentų struktūra. Pavyzdžiui, Įgyvendinimo reglamente dėl oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos 20 konkrečiai paminėta, kad ES muitinės vieno langelio aplinka yra tinkama muitinių ir valdžios institucijų, atsakingų už atitikties žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos politikos srities reguliuojamiesiems reikalavimams patvirtinimą, bendradarbiavimo ir nepertraukiamo keitimosi informacija sistema.

Kituose teisės aktuose ES muitinės vieno langelio aplinka laikoma galima esamų IT sistemų sąsaja. SESV 33 ir straipsniais Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiama teisė imtis priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo srityje gerinti, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas.

Šiuo pasiūlymu visų pirma siekiama užtikrinti tinkamą įvairių vidaus rinkos politikos sričių išorės aspektų įgyvendinimą. SESV straipsnis grindžiamas prielaida, kad iniciatyvos taikymo sritis apima ne tik muitinių bendradarbiavimą, bet ir prekybos lengvinimą bei apsaugą nuo neteisėtos prekybos — svarbų prekybos politikos aspektą. Tai pasakytina ne tik apie muitų sąjungą, bet ir apie vidaus rinką įvairiose politikos srityse, susijusiose su ES teisės aktais reglamentuojamomis tarpvalstybinėmis operacijomis.

Šios iš esmės tarpvalstybinės problemos sumažins laipsniško skaitmeninimo ir su konkrečių prekių, kurioms įvairiose politikos srityse taikomi reguliuojamieji ES ne muitinės reikalavimai, įforminimu susijusių procesų modernizavimo teikiamą naudą. Taigi ES, visų pirma būdama atsakinga už muitų sąjungą ir veiksmingą taisyklių taikymą vidaus rinkoje, turi puikių galimybių imtis koordinuotų veiksmų, mažinti fragmentiškumą ir kurti masto ekonomiją.

Pasiūlymo tikslus galima geriau pasiekti ES lygmeniu dėl kelių priežasčių. Centralizuotas sprendimas ES CSW-CERTEXkuriuo siekiama palengvinti skaitmeninį bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp nacionalinių muitinės vieno langelio aplinkų ir Sąjungos ne muitinės sistemų, ir spartėjantis Sąjungos ne muitinės formalumų skaitmeninimas padės užtikrinti muitinės ir ne muitinės sričių sąveikumą, sumažinti visų susijusių suinteresuotųjų subjektų administracinę naštą ir sukurti nemažą masto ekonomiją.

Tikimasi, kad ES veiksmų nauda taip pat bus tiesiogiai susijusi su reguliuojamaisiais formalumais, nes ES lygmeniu įvedus automatinio kiekio valdymo funkciją leidžiamų prekių kiekis galės būti padalytas ir nurodytas keliose muitinės deklaracijose. Dėl šios srities ES veiksmų taip pat pagerės vidaus rinkos veikimas, nes muitinė geriau ir darniau užtikrins ES ne muitinės reikalavimų, taikomų tarptautinei prekybai prekėmis, vykdymą.

Tai būtų akivaizdi muitinių, kompetentingų institucijų partnerių ir ekonominės veiklos vykdytojų sąveikos pridėtinė nauda. Galiausiai ES intervencinės priemonės turės teigiamą ekonominį poveikį, nes dėl jų padidės veiksmingumas ir palengvės prekyba, be to, jos bus naudingos visuomenei ir aplinkai, nes jomis bus užtikrintas geresnis koordinavimas ir rizikos valdymas pasienyje. Tai padės geriau laikytis ES reikalavimų, kuriais siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą ir garantuoti saugą, ir užtikrinti jų vykdymą, taip pat pagerinti saugumą ir išsaugoti gyvūnų gerovę bei aplinką visoje ES.

Kad būtų galima pagerinti ir užtikrinti šių reguliuojamųjų formalumų vykdymą visoje ES, šias sistemas būtina per ES CSW-CERTEX sujungti su nacionalinėmis muitinės vieno langelio aplinkomis ir vykdyti pasiūlyme nustatytus skaitmeninės informacijos mainus.

Tai ypač pasakytina apie atvejus, kai teisės aktais numatyta galimybė leidžiamus prekių kiekius padalyti ir nurodyti keliose muitinės deklaracijose, kurias galima pateikti visoje Paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą, arba draudžiama importuoti ar eksportuoti kvotines prekes, kai pasiekiama tam tikra riba.

Muitinėms reikia patikrinti kiekius, nurodytus įforminant ankstesnes siuntas, tačiau dienos prekybos strategijos traderji būdu atliekamos patikros reikalauja nemažai laiko ir yra nepakankamai tikslios.

Šias problemas bus galima išspręsti tik imantis naujų ES lygmens veiksmų, iš dalies dėl to, kad jos susijusios su ES formalumais. Be to, šiame pasiūlyme nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama suderinti nacionalines muitinės vieno langelio aplinkas, yra būtinos tam, kad būtų galima sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams laikytis atitinkamų reguliuojamųjų reikalavimų. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente dėl poveikio vertinimo ataskaitos padaryta išvada, kad su siūlomomis priemonėmis susijusios išlaidos atitinka siektinus politikos tikslus.

Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos arba agentūros partnerėskurios patiki muitinei įgyvendinti savo politiką pasienyje arba tikrinti, kaip ji įgyvendinama. Buvo vykdomos plataus masto viešos tikslinės konsultacijos, o jų duomenys įtraukti į poveikio vertinimo ataskaitą. Viešos konsultacijos prasidėjo m. Internete visomis oficialiosiomis ES kalbomis buvo pateiktas klausimynas 23kurį sudarė 24 klausimai apie respondentus, su tarpvalstybinėmis operacijomis susijusią patirtį ir nuomonę apie galimas politikos priemones.

Konsultacijų rezultatai rodo, kad plačiai sutariama dėl nustatytų problemų egzistavimo ir dydžio ir kad respondentai palankiai vertina galimybę tas problemas spręsti ES lygmens veiksmais. Iš viso gauti priimtini fortnite prekybos sistemos battle royale išleidimo data, iš kurių dauguma — įmonių.

Daugiau kaip 90 proc. Jie tikisi, kad visi siūlomi pakeitimai, kuriuos paskatins nauji ES veiksmai, bus labai naudingi verslo veiklai, nes visų pirma padės sumažinti administracinę naštą, sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir kovoti su nesąžininga veikla.

Projekto grupė iš esmės analizavo ir aptarė klausimus ir tendencijas, susijusius su vieno langelio koncepcija ES ir nacionaliniu lygmenimis, siekdama įvertinti atotrūkį tarp dabartinės padėties, su kuria susiduria paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą ir ekonominės veiklos vykdytojai, ir jos ateities perspektyvų.

Glaudžiai bendradarbiaudama projekto grupė apibrėžė problemą, nustatė politikos tikslus bei pasiūlė galimas politikos priemones — visi šie dalykai buvo įtraukti į poveikio vertinimo ataskaitą. Buvo surengti keli praktiniai seminarai, kuriuose siekta įvertinti galimų politikos priemonių aktualumą plėtojant vyriausybių tarpusavio ir įmonių bei vyriausybių santykius.

Siekiant gauti atsiliepimų apie nustatytas galimas politikos priemones, surengta neoficialių apklausų. Tie duomenys buvo sistemingai tvarkomi ir analizuojami taikant tinkamus metodus. Kokybiniai duomenys įskaitant atsakymus į per pokalbius pateiktus klausimus buvo peržiūrėti, išanalizuoti įvairiais aspektais ir pateikti aprašomuoju būdu. Kiekybiniai duomenys įskaitant per apklausas gautus atsakymus ir suinteresuotųjų subjektų pateiktus skaitinius duomenis buvo apdoroti naudojantis taikomąja programa Excel ir išanalizuoti taikant statistinius metodus, pvz.

Rezultatai buvo pateikti lentelėse, diagramose ir grafikuose.

Parengiamąjį darbą atlikti padėjo tarpžinybinė iniciatyvinė grupė, kurios veikloje dalyvavo atitinkami Komisijos generaliniai direktoratai GD. Mokesčių ir muitų sąjungos GD, atsakingas už poveikio vertinimą, jį pateikė Reglamentavimo patikros valdybai RPVkad ši įvertintų jo kokybę.

Be kita ko, ji pasiūlė aiškiau suformuluoti iniciatyvos viziją, parengti išsamesnę galimų politikos priemonių ypač tų, kurios susijusios su centralizuotomis nacionalinėmis duomenų bazėmis analizę, pagrįsti, kodėl atsisakyta galimybės sukurti vieną ES lygmens sistemą, kurioje būtų tvarkomi visi reguliuojamieji formalumai, ir paaiškinti, kokią įtaką šio sprendimo kriterijams turėjo poveikio analizė.

Ataskaita buvo patikslinta ir dar kartą pateikta m. RPV pareiškė teigiamą nuomonę. Galutinėse rekomendacijose dėl tobulinimo buvo siūloma dar labiau sumažinti galimą grynosios naudos analizės rezultatų neapibrėžtumą ir į vertinimo kriterijus įtraukti suinteresuotųjų subjektų grupių nuomones apie perspektyvias galimas priemones. Poveikio vertinimas grindžiamas iš įvairiausių šaltinių gautais duomenimis, išanalizuotais taikant įprastus socialinių ir ekonominių tyrimų metodus.

Kiekvienos priemonės taikymo sritis yra skirtinga. Bitcoin investicinis pasitikjimas perka akcijas šią priemonę būtų plačiau naudojama esama Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo EORI sistema: joje ekonominės veiklos vykdytojus būtų galima registruoti ir patvirtinti 8 priemonės i internetinis dvejetainių parinkčių simuliatorius arba tik patvirtinti 8 priemonės ii variantas.

Atlikus poveikio analizę nustatyta, kad visoms galimoms politikos priemonėms būdingas panašaus pobūdžio poveikis. Tiesioginis ekonominis poveikis bus toks, kad bus paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą vienkartinės įgyvendinimo išlaidos ir einamosios išlaidos, taip pat dėl sumažėjusios visų susijusių suinteresuotųjų subjektų administracinės naštos sutaupoma lėšų.

Pagerinus už prekių įforminimą atsakingų institucijų bendradarbiavimą ir palengvinus jų informacijos mainus, taip pat būtų galima patobulinti rizikos valdymo procesus ir sumažinti sukčiavimo atvejų ir žmogaus klaidų skaičių. Tai padėtų geriau laikytis ne muitų teisės aktų ir užtikrinti jų vykdymą, taip pat duotų atitinkamos naudos visuomenei ir aplinkai. Siekiant nustatyti tinkamiausią galimą politikos priemonę, įvairūs tokių priemonių rinkiniai buvo lyginami efektyvumo t. Paaiškėjo, kad didžiausią naudą teiktų rinkiniai, sudaryti iš I ir II kategorijos politikos priemonių, o 8 priemonės ii variantas galėtų palaipsniui papildyti bet kurį rinkinį.

Nustatyta, kad 1 ir 6 galimos priemonės yra ekonomiškai efektyvios, nuoseklios ir proporcingos, o 2 ir ypač 7 priemonės šiuo atžvilgiu yra probleminės dėl savo sudėtingumo ir didelių išlaidų. Todėl tinkamiausią priemonių rinkinį sudaro 1 bei 6 priemonės ir 8 priemonės ii variantas. Atliekant muitinės formalumus gali ada crypto monnaie 2021 pateikiami tiek asmens duomenys, tiek komerciniai neskelbtini duomenys.

Bitcoin mainų kompanijų sąrašas

Siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu bus galima naudotis ir kitais šaltiniais, bus konsultuojamasi su nacionalinėmis muitinių administracijomis. Iki m. Atsižvelgiant į tai, kad pirmojo vertinimo metu kai kurie skaitmeninio bendradarbiavimo elementai dar nebus taikomi visapusiškai, daugiausia dėmesio bus skiriama pažangai įvertinti, tobulintinoms sritims nustatyti ir rekomendacijoms dėl paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą veiksmų pateikti.

Antrasis vertinimas bus daugiau apibendrinamojo pobūdžio.

ar amazon darbuotojai gauna akcijų pasirinkimo sandorius

Siekdama, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų taikyti supaprastintus procesus ir kad būtų veiksmingai užtikrinamas ES ne muitinės formalumų vykdymas, Komisija ES muitinės vieno langelio aplinkos veikimą įvertins atsižvelgdama į geresnį skaitmeninį muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių, dalyvaujančių prekių įforminimo procese, bendradarbiavimą.

Vertinimo tikslais bus renkami metiniai statistiniai duomenys ir tarpusavyje bus lyginama iš eilės einančių metų statistika.

Jei įmanoma, bus galima atlikti palyginimą su pradine padėtimi — trejų metų iki taikymo pradžios tendencija arba vidurkiu. I skyrius. Bendrosios nuostatos I skyriuje išdėstytos bendrosios šio reglamento nuostatos, įskaitant jo dalyką ir pagrindinių terminų apibrėžtis.

Juo sukuriama ES muitinės vieno langelio aplinka — integruotas sąveikiųjų ES ir nacionalinio lygmens elektroninių paslaugų rinkinys. Šiomis paslaugomis siekiama padėti atlikti Sąjungos ne muitinės formalumus, kurių reikalaujama prekėms įforminant konkrečią muitinės procedūrą, ir užtikrinti jų vykdymą, kad būtų galima palengvinti prekybą ir geriau apsaugoti Sąjungą.

Pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bendraisiais ir konkrečiais tikslais nustatoma ES muitinės vieno langelio aplinkos aprėptis ir elektroninių paslaugų reguliavimo sąlygos, kuriomis bus užtikrintas tikslus ir efektyvus jos veikimas. Konkrečiau kalbant, pasiūlyme numatyta imtis šių veiksmų: 1 sukurti centrinę ES sistemą, sujungsiančią nacionalines muitinės vieno langelio aplinkas su ES ne muitinės sistemomis, siekiant sudaryti prekių įforminimo procese dalyvaujančių reguliavimo institucijų skaitmeninio bendradarbiavimo sąlygas, 2 suderinti nacionalines muitinių vieno langelio aplinkas ir jų funkcijas ir 3 nustatyti konkrečias skaitmeninio administracinio bendradarbiavimo taisykles.

II skyrius. Joje bus tvarkomi ES lygmeniu suskaitmeninti ne muitinės formalumai, su kuriais susijusią atitinkamą informaciją, kurios muitinėms reikia prekėms įforminti, ES sistemoje teikia visos kompetentingos institucijos partnerės.

Šie formalumai nurodyti reglamento priede 28kuris gali būti iš dalies keičiamas deleguotaisiais aktais. Duomenys bus tvarkomi siekiant dviejų pagrindinių tikslų: palengvinti informacijos mainus tarp nacionalinių muitinės vieno langelio aplinkų ir ES ne muitinės sistemų ir prireikus duomenis transformuoti, kad skaitmeninių muitinės ir ne muitinės sričių procesai vyktų sklandžiai. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenys turi būti tvarkomi, kategorijos — fiziniai asmenys, įskaitant muitinės, kompetentingų institucijų partnerių ar bet kurių kitų sertifikuotų įstaigų įgaliotuosius darbuotojus, su kuriais susijusi informacija yra pateikta muitinės deklaracijoje arba papildomuosiuose dokumentuose, reikalinguose visiems ES ne muitinės formalumams, kuriems taikoma ES CSW-CERTEX, atlikti.

III skyrius. Nacionalinė muitinės vieno langelio aplinka III skyriuje išdėstytos nuostatos dėl ES muitinės vieno langelio aplinkos nacionalinių komponentų, kurie šiame reglamente vadinami nacionalinėmis muitinės vieno langelio aplinkomis. Kiekviena valstybė narė bus atsakinga už nacionalinės muitinės vieno langelio aplinkos sukūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, kad ji veiktų tiksliai ir efektyviai.

Siekiant užtikrinti, kad būtų darniai laikomasi reguliuojamųjų ES ne muitinės reikalavimų ir būtų darniai užtikrinamas jų vykdymas, nacionalinėje muitinės vieno langelio aplinkoje daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kad muitinė galėtų automatiškai patikrinti, ar formalumai atlikti, o kompetentingos institucijos partnerės galėtų valdyti leidžiamų prekių, kurias išleidžia muitinė, kiekį.

Paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą dar labiau suderinti atitikties užtikrinimo procesus ir palengvinti prekybą, nacionalinė muitinės vieno langelio aplinka bus vienas bendras ryšių kanalas, kuriuo naudodamiesi ekonominės veiklos vykdytojai galės atlikti atitinkamus muitinės formalumus ir konkrečius ES ne muitinės formalumus, kurių reikia, kad prekėms būtų galima įforminti muitinės procedūras.

Šis palengvinimo mechanizmas sudarys sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams vienoje vietoje pateikti ir muitinės, ir ne muitinės duomenis, kurių reikalauja įvairios prekių įforminimo procese dalyvaujančios institucijos.

Dėl to mažiau dubliuosis ekonominės veiklos vykdytojams taikomi reikalavimai ir jiems įvykdyti reikės mažiau laiko ir išlaidų.

10 geriausių dvejetainių parinkčių svetainių

ES ne muitinės formalumai, kuriems taikoma ši konkreti palengvinimo priemonė ir kuriuos Komisija, įvertinusi su prekybos palengvinimu susijusius kriterijus ir teisines bei technines galimybes, nustatys įgyvendinimo aktais, sudaro priede išvardytų kompleksinių formalumų pogrupį. Nacionalinė muitinės vieno langelio aplinka taip pat gali būti naudojama kaip atitinkamo tikrinimo koordinavimo platforma, t. Kiekviena valstybė narė bus vienintelė duomenų, kurių tvarkymo operacijos atliekamos jos sistemoje, valdytoja ir praneš Komisijai apie bet kokį asmens duomenų saugumo, konfidencialumo, prieinamumo ar vientisumo pažeidimą.

Panašūs medžiagos