Naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

6 Aplinką tausojantis av

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I 2, kaip uždirbau pinigų prekybos galimybes ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP pa­tei­ki­mas Tai­gi pra­de­da­me.

Jūrų saugoma teritorija

Mū­sų šios die­nos dar­bo­tvarkės pen­kio­lik­tas klau­si­mas. Po­nas A. Pra­šau, po­ne An­driau, pri­sta­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I 2, 5, 18 straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šiuo me­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je miš­kų įsta­ty­mas ir ki­ti tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad miš­kų at­kū­ri­mą, ap­sau­gą ir nau­do­ji­mą re­gu­liuo­ja įstai­ga prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos — Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­da­li­nys — Miš­kų de­par­ta­men­tas ir miš­kų urė­di­jos, ku­rias ko­or­di­nuo­ja Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

To­kia vie­ną sri­tį re­gu­liuo­jan­čių įstai­gų gau­sa yra aki­vaiz­džiai per­tek­li­nė. Nė­ra bū­ti­nas Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos, kaip miš­kų urė­di­jas ko­or­di­nuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos, eg­zis­ta­vi­mas, nes ši kom­pe­ten­ci­ja ga­li bū­ti pri­skir­ta ir ki­toms mi­nė­toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios yra ga­na kom­pe­ten­tin­gos ir tu­rin­čios tei­si­nių in­stru­men­tų įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo pro­jek­tu joms pri­ski­ria­mas funk­ci­jas. Miš­kų de­par­ta­men­to nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta, jog ši ins­ti­tu­ci­ja da­ly­vau­ja for­muo­jant miš­kų ūkio po­li­ti­ką ir stra­te­gi­ją, or­ga­ni­zuo­ja ir ko­or­di­nuo­ja jos įgy­ven­di­ni­mą, or­ga­ni­zuo­ja miš­kų tvar­ky­mą pa­gal tva­raus ir su­ba­lan­suo­to miš­kų ūkio prin­ci­pus, miš­kų eko­sis­te­mų, bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės miš­kuo­se, kraš­to­vaiz­džio sta­bi­lu­mo iš­sau­go­ji­mą, miš­ko iš­tek­lių ra­cio­na­lų nau­do­ji­mą, miš­ko ap­sau­gi­nių sa­vy­bių stip­ri­ni­mą, Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos miš­kin­gu­mo, miš­kų pro­duk­ty­vu­mo di­di­ni­mą ir vyk­do ki­tas jai pri­skir­tas funk­ci­jas.

Miš­kų tar­ny­ba pa­gal šios įstai­gos nuo­sta­tus at­lie­ka vals­ty­bi­nę vi­sų nuo­sa­vy­bės for­mų ša­lies miš­kų būk­lės nau­do­ji­mo, at­kū­ri­mo, įvei­si­mo ir ap­sau­gos kon­tro­lę, iš­duo­da tam tik­rus lei­di­mus, kon­tro­liuo­ja miš­kot­var­kos dar­bų ko­ky­bę ir vyk­do ki­tas pa­gal kom­pe­ten­ci­jas pri­skir­tas funk­ci­jas.

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

Ka­dan­gi šios dvi ins­ti­tu­ci­jos pri­ėmus tam tik­rą įsta­ty­mą įgy­ven­di­nan­čius ak­tus ga­lė­tų vyk­dy­ti šiuo me­tu Ge­ne­ra­li­nei miš­kų urė­di­jai įsta­ty­mu pri­skir­tas funk­ci­jas, įsta­ty­mo pro­jek­tu mes siū­lo­me, jog Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba ga­lė­tų re­gu­liuo­ti šiuo me­tu Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos re­gu­liuo­ja­mas sri­tis — tai miš­kų urė­di­jų veik­los ko­or­di­na­vi­mą, at­lik­ti miš­kų urė­di­jų sa­vi­nin­ko tei­ses, nu­sta­ty­ti miš­kų urė­di­joms pri­va­lo­mas miš­ko at­kū­ri­mo, ap­sau­gos ir tvar­ky­mo dar­bų nor­mas, or­ga­ni­zuo­ti ben­drą vals­ty­bi­nę prieš­gais­ri­nės ir sa­ni­ta­ri­nės miš­ko ap­sau­gos sis­te­mą.

O Miš­kų de­par­ta­men­tas ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti ir ko­or­di­nuo­ti miš­kų at­kū­ri­mo, ap­sau­gos, tvar­ky­mo ir miš­ko iš­tek­lių nau­do­ji­mo, pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų įgy­ven­di­ni­mą.

Siū­lau, ko­le­gos, pri­tar­ti šiam naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti. Pra­de­da po­nas P. Dė­kui, pir­mi­nin­ke.

Miškuose - auksaspalvių žiedų invazija

Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų idė­ja ne nau­ja, mes ją jau ma­tė­me ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, svars­tė­me, ta­čiau da­bar­ti­nis kon­teks­tas ap­skri­tai ver­čia su­ne­rim­ti. Mes ma­to­me, į ko­kius skan­da­lus yra įklim­pęs mū­sų ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­ras, ir mes ma­to­me, kad ne­vyks­ta jo­kios re­for­mos ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­je. Kal­bė­da­mi apie vie­nos iš ins­ti­tu­ci­jų, Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos, nai­ki­ni­mą, mes tu­rė­tu­me ma­žiau­siai ma­ty­ti ben­drą vi­zi­ją, ką to­liau mes da­ro­me su vi­so­mis urė­di­jo­mis, ką to­liau da­ro­me su vi­su sek­to­riu­mi.

  1. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija | Pasaulio paveldas
  2. Jono Sidaravičiaus nuotr.
  3. Ji apima daug įvairių statinių tipų: mečetes, rūmus, istorinių miestų centrus, kultūrinius kraštovaizdžius ir archeologines vietoves.
  4. Prekybos sistemos slenkamasis vidurkis
  5. Indonezija km2 iki m.
  6.  У него есть охрана.

Ar jūs su­de­ri­no­te sa­vo vi­zi­ją su mi­nist­ru? Ar ap­skri­tai jis tu­ri to­kią vi­zi­ją, nes jūs pri­klau­so­te val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai? Man no­rė­tų­si ma­ty­ti prieš pri­imant to­kius dras­tiš­kus žings­nius, kaip mes ap­skri­tai to­liau re­for­muo­si­me vi­są urė­di­jų sek­to­rių?

  • Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ projektas + programa
  • Prekybos delfinais sistema
  • Bonos sin indėlis para forex

Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma da­bar­ti­nė sta­di­ja nė­ra pri­ėmi­mo, o tik­tai pa­tei­ki­mo, kas ir įga­li­na tą mū­sų vi­zi­ją at­neš­ti ant dis­ku­si­jų sta­lo, ga­lė­tu­me vi­si kar­tu, pa­pra­šę ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, pa­dis­ku­tuo­ti Sei­me, ko­kia ta vi­zi­ja.

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

Dėl ap­lin­kos mi­nist­ro. Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ne­pri­klau­so ki­tai mi­nis­te­ri­jai. Vi­sos ši­tos trys tar­ny­bos yra po vie­nu ir tuo naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija spar­nu — po Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

Gamtos tyrimų centras Pavasaris užleido vietą vasarai, pažėręs įvairiaspalvių žiedų jūrą, kurioje iš karto į akį krinta krūmai, aukso geltonumo žiedais nuspalvinę pušynus, pamiškes ir pakeles. Dabar pats šluotinių sausakrūmių žydėjimo įkarštis. Iš kur šie krūmai? Ką apie juos žinome? Šluotinis sausakrūmis Cytisus scoparius yra pupinių šeimos 1—2 m, kartais iki 3 m aukščio krūmas su tankiomis stačiomis, nuolat žaliuojančiomis šakomis, kurios primena šluotą.

Po­ne Ka­zy Gry­baus­kai, jū­sų klau­si­mas. Tik­rai Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba bu­vo su­kur­ta ne taip se­niai — prieš sep­ty­ne­rius me­tus.

Komunikacijos apie paveldą gairės

Ta­da jau bu­vo aiš­ku, kad daug to­kių funk­ci­jų, įra­šy­tų įsta­ty­mu į jos veik­lą, kaip ne­tiks­lin­gos, kaip ir tu­rė­jo bū­ti kar­tu spren­džia­mas ir Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mas. Da­bar vie­na gran­dis, dėl ku­rios dar lie­ka ne­iš­spręs­ta, jei­gu Sei­mas pri­im­tų ši­tą įsta­ty­mą, kam ati­duo­tu­me me­die­nos par­da­vi­mo ko­or­di­na­vi­mo funk­ci­jas?

Aš ma­nau, kad prie to pa­ties Miš­kų ins­ti­tu­to bū­tų ne­sun­ku įkur­ti Pre­ky­bos sky­rių ir tą pro­ble­mą iš­spręs­ti.

Գյումրիում լայնածավալ միջոցառումներ են անցկացվում վարակի տարածումը կանխելու ուղղությամբ

Kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te, kad prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo su­kur­tas, re­a­liai su­si­dub­lia­vo net­gi ir funk­ci­jos, ir dar­bai. Po­nas L. Ger­bia­mas ko­le­ga, aiš­ku, džiu­gu, kad no­ri­te re­for­muo­ti, dub­liuo­ja­mas funk­ci­jas ma­žin­ti, bet ar ne­bū­tų bu­vę lo­giš­ka, jei­gu dub­liuo­ja funk­ci­jas, gal ga­li­ma dis­ku­si­ją iš pra­džių pa­da­ry­ti?

Panašūs medžiagos