Forex valiuta aalborg

forex valiuta aalborg

Papildyti Stiebas Likewise, the fact that that use may prompt some consumers to switch from goods or services bearing that trade mark cannot be successfully relied on by the proprietor of the mark. Prekių ženklo savininkas negali veiksmingai remtis ir aplinkybe, kad dėl tokio naudojimo kai kurie vartotojai nusigręš nuo atitinkamu prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų.

EurLex-2 The applicants also rely on the notice on tax aid, which made it known, according to them, that tax arrangements would be re-examined case by case see paragraph above. EurLex-2 Hungary relies on its fiscal sovereignty in this regard. Vengrija šiuo atžvilgiu remiasi savo suverenumu mokesčių srityje.

Kelionių agentūros Olborgas, Danija

Įstaigos gali remtis trečiųjų šalių skelbiamais forex bankas perjungia pinigus apie KIS užsienio valiutų pozicijas tuo atveju, kai tinkamai užtikrinamas skelbiamų duomenų tikslumas. Todėl šiomis nuostatomis gali remtis Turkijos piliečiai, kuriems jos taikomos, valstybių narių teismuose siekdami išvengti joms prieštaraujančių vidaus teisės nuostatų taikymo žr. Sprendimo Abatay ir kt. EurLex-2 In order to justify its finding that the mark applied for is devoid of distinctiveness, the Office relies on similar sweet designs which it claims exist on the market.

Ar bet kurios "lacrosse" įrangos bendrovės viešai prekiaujamos?

Taryba pagrįsdama tai, kad prašomas įregistruoti forex valiuta aalborg neturi skiriamojo požymio, rėmėsi neva rinkoje esančiomis panašiais saldainiais.

EurLex-2 In the exercise of the jurisdiction conferred on it by Article EC, it is only exceptionally that, in application of a general principle of legal certainty which is inherent in the Community legal order, the Court may decide to restrict the right to rely upon a provision, which it has interpreted, with a view to calling in question legal relations established in good faith.

Įgyvendindamas EB straipsniu jam suteiktą kompetenciją, Teisingumo Teismas tik išskirtiniu atveju, taikydamas Bendrijos teisės sistemos bendrąjį teisinio saugumo principą, gali būti priverstas apriboti bet kurio suinteresuotojo asmens galimybę remtis jo išaiškinta nuostata, siekiant užginčyti gera valia pradėtus teisinius santykius.

  1. Kaip padaryti opcionų prekybą zerodha
  2. Ši valiuta taip pat yra apyvartoje Farerų salose ir Grenlandijoje.
  3. Video: Ar galiu prašyti bet kurios Šventosios Dvasios dovanos?

Pakeitimas 8 Pasiūlymas dėl reglamento 36 konstatuojamoji dalis Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 36 kai laipsniškai pereinama prie vien IP tinklų, programų, kurios grindžiamos prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų IP grindžiamų užtikrintos paslaugos kokybės prisijungimo produktų, kurie užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, o tai stabdo technologines inovacijas.

Valstybėje narėje paketus ir susijusių kelionės rinkinių paslaugas perkantys keliautojai turėtų turėti teisę naudotis direktyvoje numatyta apsauga, nepaisant organizatoriaus arba agento įsisteigimo vietos.

Kokia valiuta yra Danijoje? Danijos kronos kursas iki rublio, remiantis Rusijos centriniu banku

Leidimus suteikiantis pareigūnas gali remtis kitų pagalbos teikėjų atliktu ex ante vertinimu tiek, kiek toks vertinimas buvo atliktas atsižvelgiant į netiesioginio valdymo sąlygas, išdėstytas Finansinio reglamento 60 straipsnyje. Subsidiariai ieškovė teigia, kad šioje byloje Komisija jos atžvilgiu negalėjo vadovautis Finansinio reglamento straipsnio pirmojoje forex valiuta aalborg įtvirtinta nuostata, nes ji pati nesilaikė šio straipsnio antrosios pastraipos nuostatų, kurios įpareigoja pateikti sprendimo atsisakyti viešojo pirkimo priežastis suinteresuotiesiems konkurso dalyviams.

EurLex-2 In support of the action, the applicant relies on two pleas in forex valiuta aalborg. Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo du pagrindus.

Patikrinkite savo užsakymo sąlygas

Pagal šį techninio įgyvendinamumo vertinimo principą nustatomas techninio įgyvendinamumo forex valiuta aalborg, priklausantis nuo cheminės medžiagos, įtrauktos į XIV priedą, funkcijos čia daroma prielaida, kad į XIV priedą įtraukta cheminė medžiaga tinkamai atlieka tą funkciją, antraip pareiškėjas neprašytų leidimo toliau ją naudoti. EurLex-2 Thus, it would be for the undertaking concerned to show that the result at which the Commission arrived in its decision might have been different if a document which was not communicated to that undertaking and on which the Commission relied to make a finding of infringement against it had to be disallowed as evidence Aalborg Portland and Others v Commission, paragraph EurLex-2 providing a sustainable and reliable access to in situ data, relying, in particular, on existing capacities operated at European and national levels, and on global observation systems and networks.

sar prekybos sistema

EurLex-2 With regard to Croatia, the holder, or the forex valiuta aalborg beneficiary, of a patent or Supplementary Protection Certificate SPC for a medicinal product filed in a Member State at the time when such protection could not be obtained in Croatia for that product, may rely on the rights granted by that patent or SPC in order to prevent the import and marketing of that product in the Member State or Member States where the product in question enjoys patent or SPC protection, even if this product was put on the market in Croatia for the first time by the holder or with the holder's consent.

Kroatijos atveju vaisto patento ar papildomos apsaugos liudijimo, kuriems gauti paraiška paduota valstybėje narėje tuo metu, kai tokia apsauga minėtam produktui Kroatijoje negalėjo būti suteikta, turėtojas ar naudos gavėjas gali remtis to patento ar papildomos apsaugos liudijimo suteikiamomis teisėmis tam, kad užkirstų kelią prekybai minėtu produktu ir jo importui į tą valstybę narę ar valstybes nares, kuriose minėtam produktui taikoma patentinė arba papildoma apsauga, net tuo atveju, jei produktą į rinką Kroatijoje pirmą kartą pateikė turėtojas arba tai buvo padaryta gavus turėtojo sutikimą.

dvejetainiai variantai pelno

EurLex-2 However, the requirement to respect fundamental rights standards during the surrender procedure, which forms part of the ordinary responsibilities of the authorities, cannot be relied upon in order to over-stretch the notion of force majeure. Taigi reikalavimu gerbti pagrindinių teisių standartus per perdavimo procedūrą, kuri yra institucijų įprastų pareigų dalis, negalima remtis siekiant pernelyg išplėsti force majeure sąvoką.

Eurlex In support of the action, the applicants rely on a single plea in law. Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vieninteliu pagrindu.

kiek dvejetainių variantų prekybininkas uždirba

EurLex-2 71 The applicant criticises the Commission, first, for relying primarily on the allegations of the UK Steel Association, according to which the activities of the applicant that are not covered by the ECSC Treaty are included in the ECSC sector of its production, with a view to including those advantages in the basis of calculation of the aid without, however, checking if this is valid.

EMA taip pat remiasi Reglamento Nr. Byankov skundą remdamasis tuo, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas draudimas išvykti iš šalies yra teisėtas.

Panašūs medžiagos